Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIZJOPORTAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(dalej zwana „Polityką Prywatności”)

Z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w spółce pod firmą Fizjoportal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Zwroty i wyrażenia użyte w Polityce Prywatności mają następujące znaczenie:
 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 3. przetwarzanie– w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 4. Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o Administratorze rozumie się przez to spółkę pod firmą Fizjoportal sp. z o.o., która samodzielnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;
 5. strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://fizjoportal.pl prowadzona przez Fizjoportal Sp. z o.o.
Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej korzystasz. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w związku z:
 1. korzystaniem przez Państwo z strony internetowej,
 2. wypełnieniem i przesłaniem formularza kontaktowego na stronie internetowej,
 3. wypełnienie i przesłaniem poprzez stronę internetową w celu rezerwacji świadczenia zdrowotnego w zakresie: fizjoterapii, psychologii, gimnastyki lub seansów odnowy biologicznej,
 4. dokonaniem telefonicznej rezerwacji w celu w celu rezerwacji świadczenia zdrowotnego w zakresie: fizjoterapii, psychologii, gimnastyki lub seansów odnowy biologicznej,
 5. realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług w zakresie: fizjoterapii, psychologii, gimnastyki lub seansów odnowy biologicznej,
 6. nawiązaniem kontaktu z Fizjoportal z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na stronie internetowej.
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty i aktywności, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. W ramach działań podejmowanych poza https://fizjoportal.pl może również przetwarzać inne dane osobowe dotyczące Ciebie.

Wykorzystanie Ciasteczek (Cookies)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

Przetwarzanie danych osobowych przez Fizjoportal Sp. z o.o.

I. Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą Fizjoportal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-710, przy ul. Stefana Okrzei 6 lok. 4U, KRS 0000877361, NIP 1133025666 (dalej jako: „Fizjoportal”).
 2. W sprawach z zakresu danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Za każdym razem, gdy poprosimy o podanie jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Cię dokładnie o warunkach ich przetwarzania.
 2. Dotyczące Ciebie dane osobowe możemy zbierać za pomocą formularza na naszej stronie internetowej. Twoje dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszesz do nas lub zadzwonisz wykorzystując dane kontaktowe podane na naszej stronie internetowej lub w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Twoje dane mogą być wykorzystywane przez Fizjoportal w następujących celach:
 • w związku ze świadczeniem usług na Twoją rzecz przez Fizjoportal, tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy w związku z Twoim żądaniem/dokonaną rezerwacją, w tym w celu przygotowania dedykowanej dla Ciebie oferty, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Tobą i Fizjoportal również w celu związanym z realizacją, wykonaniem i rozliczeniem zawartej umowy i prowadzeniem dokumentacji medycznej (dotyczy fizjoterapii i zajęć indywidualnych prowadzonych przez fizjoterapeutów) (podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia i prowadzenia dokumentacji medycznej 9 ust. 2 lit a) RODO)), do czasu całkowitej realizacji przedmiotu umowy lub do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • w przypadku korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Fizjoportal, odpłatnie, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fizjoportal, w tym wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych (podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku z brzmieniem tych ustaw)), przez okres wynikający z przepisów w nich zawartych;
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Ciebie do Fizjoportal – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)), do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Fizjoportal. W takim przypadku Twoje dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fizjoportal w postaci zabezpieczenia roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
 • w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o usługach Fizjoportal, promocjach, cennikach i innych informacjach, w tym informacji o akcjach promocyjnych, profilaktycznych na podstawie osobnych zgód - za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Panią/Panem (podstawa prawna: zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), do czasu cofnięcia odpowiedniej zgody.

III. Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych w § 2 celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Fizjoportal, tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Fizjoportal na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową) oraz podmioty wykonujące zadania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Fizjoportal zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np. z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter).

IV. Dobrowolność podana danych osobowych

 1. Obowiązek podania danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez Fizjoportal. Dane podawane są dobrowolnie i nie ma obowiązku ich podania. Jednakże, brak możliwości przetwarzania przez Fizjoportal danych skutkuje niemożliwością zawarcia ww. umowy.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Niewyrażenie jednak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie usług przez Centrum na Pani/Pana rzecz.
 3. Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora Państwa danych dla celów udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwo zapytanie.
 4. Każdorazowo poinformujemy Cię w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Fizjoportal danych osobowych.

V. Twoje prawa

 1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 1. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami – w sposób wskazany w § 1 powyżej.
 2. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności Administrator powiadomi w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Polityki Prywatności na stronie internetowej. W przypadku zmiany Polityki Prywatności dalsze korzystanie z strony internetowej jest oświadczeniem woli użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Polityki Prywatności.
Napisz do nas
×